Solo

On stage with Agnus Dei from Matthias Schmitt